Έναρξη Προγράμματος ΕΣΠΑ της Δράσης «e-λιανικό»

20/01/2021Έναρξη Προγράμματος ΕΣΠΑ της Δράσης «e-λιανικό»
Έναρξη προγράμματος ΕΣΠΑ της Δράσης «e-λιανικό».

Κατασκευή E-shop με 100% επιδότηση ΕΣΠΑ ΕΩΣ 5.000€ για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου!
Δημιουργήστε το e-shop σας και μεταβείτε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης σας!

Η Δράση «e-λιανικό» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων: Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων: Τετάρτη 24/03/2021 και ώρα 15:00

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: 18η Μαρτίου 2020

Εάν σας ενδιαφέρει να ενημερωθείτε για την δυνατότητα επιδότησης σας και για την υποβολή της αίτησης σας καθώς και της σύνταξης και κατάθεσης του φακέλου σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2751024560 ή στο e-mail: info@alexcis.gr καθώς μπορείτε απευθείας να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας εδώ.

ΠΗΓΗ: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5113