Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

09/01/2019Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

Την προκήρυξη δύο νέων Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) προϋπολογισμού 460 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.


Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων


Η Δράση με τίτλο  «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ, αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων – κατά προτεραιότητα -των οκτώ (8) τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, .


Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων, καθώς και για το σύνολο των δοκιμών και ελέγχων ποιότητας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση των προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή / και χωρών εκτός Ε.Ε.


Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ και επιδοτούνται από 50% - 65%. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων ξεκινάει στις 06/02/2019 και θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από τηναρχική δημοσίευσή της.

 

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας:Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση


Η Δράση με τίτλο «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση - Εκπαίδευση» με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ, αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:


στο λιανικό εμπόριο

στην παροχή υπηρεσιών εστίασης

στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης

στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης ΤΠΕ, γ) υγιεινής και ασφάλειας,δ) εφοδιαστικής αλυσίδας, και ε) πιστοποίησης συστημάτων.


Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ με επιδότηση μέχρι 50%.


Συγκεκριμένα ενισχύονται επενδύσεις για εξοικόνομηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας, διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ, εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνίας,ψηφιακή προβολή, Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό), Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου,κ.α. 


ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων ξεκινάει στις 06/02/2019 καιλήγει στις 19/04/2019.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.