Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»

06/06/2018Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε τηναπόφαση για την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίωνστη Δράση «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»

 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις,όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν τηνημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έχουν κλείσειτουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στοΠληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται η 27/6/2018και ώρα 12.00.

 

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεωςτου διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18)μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο - καιυπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού- οι ενδιαφερόμενοιμπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.