Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» & «Ψηφιακό Άλμα»

04/06/2018Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» & «Ψηφιακό Άλμα»Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις αποφάσεις για τις Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» & «Ψηφιακό Άλμα».

Δικαιούχοι των Δράσεων είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες μέσω της υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου θα αναβαθμιστούν ψηφιακά.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 11/06/2018 με καταληκτική ημερομηνία την 17/09/2018 και ώρα 16:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.