Τοπικό Πρόγραμμα Leader / CLLD στην Αργολίδα

04/04/2019Τοπικό Πρόγραμμα Leader / CLLD στην Αργολίδα

Υποψήφιοι δικαιούχοι για τις δράσεις του τοπικού προγράμματος Leader CLLD μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, τα οποία περιλαμβάνουν υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε υποψήφιου επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ και τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται  από 50% έως 65%, ανάλογα με την κάθε δράση.

 

Οι δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, διαμορφώνονται στις παρακάτω κύριες κατηγορίες:

Κατάρτιση

Μεταποίηση γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων

Εμπόριο

Τουριστικές υπηρεσίες

Εστίαση και αναψυχή

Παροχή υπηρεσιών

 

Οι αναμενόμενες υποδράσεις του τοπικού προγράμματος Leader CLLD,μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν:

19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής (Ίδρυση & εκσυγχρονισμός μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων).

19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής (Εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων).

19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου (Ίδρυση / εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων)

19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.- Ίδρυση /εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων)

19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ)

19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν (Ίδρυση & εκσυγχρονισμός μικρών, πολύ μικρών καιμεσαίων επιχειρήσεων)

19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού (Ίδρυση / εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων)

19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου (Ίδρυση /εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων)

19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων (Ίδρυση & εκσυγχρονισμός μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων)

19.2.7.2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας


Οι τοπικές αναπτυξιακές, Αναπτυξιακή Πελοποννήσου Πάρνωνας Α.Ε. και Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου Α.Ε., καλούν τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις στην 1η Πρόσκληση παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Υπο-Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER). Οι προθεσμίες υποβολής για κάθε αναπτυξιακή είναι:

 

ΑναπτυξιακήΠελοποννήσου Πάρνωνας Α.Ε.

Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ορίζεται η 15-04-2019 και ώρα 13:00, και ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ορίζεται η 24-06-2019 και ώρα 15:00. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ΠΑΡΝΩΝΑ.pdf

 

 

ΑναπτυξιακήΒορείου Πελοποννήσου Α.Ε.

Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ορίζεται η 03-04-2019 και ώρα 13:00, και ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ορίζεται η 03-07-2019 και ώρα 15:00. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ΑΝΒΟΠΕ.pdf

Περιοχές Παρέμβασης_ΑΝΒΟΠΕ.pdf


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι αφορά κάθε υποδράση, τιςεπιλέξιμες και μη δαπάνες, τα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις συμμετοχής ,την περίοδο επιλεξιμότητας των δαπανών,  τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις των δικαιούχων, την τεκμηρίωση της ιδιωτικής συμμετοχής και του εύλογου κόστους των δαπανών, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός έργου και τη διαδικασία υποβολής αίτησης στήριξης και αξιολόγηση αυτής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.