Στόχοι και όραμα εταιρίας ALEXCIS

Η Πληροφορία, η Γνώση και η Επικοινωνία αποτελούν σήμερα τον ακρογωνιαίο λίθο οργάνωσης και λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών. Η πρόοδος της σύγχρονης τεχνολογίας και της επιστήμης της πληροφορικής προσφέρει καθημερινά πολύτιμα εργαλεία για την αύξηση της παραγωγικότητας, την ταχύτερη υλοποίηση διαδικασιών, τη διεύρυνση των αγορών και τον ευκαιριών για επιχειρηματική ανάπτυξη.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, προσφέρουμε εξειδικευμένες συμβουλευτικές και παραγωγικές υπηρεσίες, με σκοπό τη διασφάλιση της μακροβιότητας της επένδυσής σας.

Φάση Α’ - Καταγραφή & Ανάλυση, Εξεύρεση Λύσης

 • Η καταγραφή των Στόχων και απαιτήσεων κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, οποιουδήποτε κλάδου του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα
 • Η επιλογή Αναπτυξιακού πακέτου οικονομικής ενίσχυσης
 • Η σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου
 • Η αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Η εκμετάλλευση χρηματοδοτικών εργαλείων
 • Η επιλογή των κατάλληλων συνδυασμών λογισμικού για τη κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών κάθε τμήματός της επιχείρησή σας
 • Η σχεδίαση του δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών τόσο εντός όσο και εκτός της επιχείρησης
 • Η επιλογή του κατάλληλου υλικού εξοπλισμού
 • Η αποτύπωση των διαδικασιών και πρωτοκόλλων επικοινωνίας που θα ακολουθηθούν μεταξύ των στελεχών και των τμημάτων της επιχείρησης
 • Ο σχεδιασμός δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών του πληροφοριακού Συστήματος
 • Ο σχεδιασμός της Ηλεκτρονικής ταυτότητας της επιχείρησής

Φάση Β’ - Έναρξη - Υλοποίηση Έργου

 • Η εγκατάσταση του λογισμικού
 • Η παραμετροποίηση του λογισμικού με βάση τις ανάγκες κάθε τμήματος της επιχείρησης
 • Η ανάπτυξη custom ή κάθετων λύσεων αν απαιτηθεί
 • Η μαζική εισαγωγή δομημένων πληροφοριών στο Πληροφοριακό σύστημα
 • Η ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος
 • Η σύνδεση του ηλεκτρονικού καταστήματος σε ενιαία πλατφόρμα με το πληροφοριακό σύστημα
 • Η άμεση αποτύπωση της εικόνας της επιχείρησης μέσω εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας

Φάση Γ’ - Εκπαίδευση

 • Η εκπαίδευση του προσωπικού για την ορθή χρήση του πληροφοριακού συστήματος
 • Η υποστήριξη του προσωπικού κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του έργου

Φάση Δ’ - Υποστήριξη & After Sales Services

 • Η εξέλιξη του πληροφοριακού συστήματος σε σχέση με την εξέλιξη των μεταβαλλόμενων αναγκών της επιχείρησης
 • Η υποστήριξη μετά την οριστική παράδοση του έργου
 • Συμβουλευτική Πληροφόρηση νέων επιχειρηματικών εξελίξεων