Συστήματα Οικονομικής Διαχείρισης | ALEXCIS


Η οικονομική διαχείριση μιας επιχείρησης απαιτεί ολοκληρωμένες λύσεις για την ALEXCIS. Ο επιχειρηματίας έχει ανάγκη την πλήρη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης του σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων έχοντας πρόσβαση ταυτόχρονα στα δεδομένα όλων των τμημάτων της.

Στόχος είναι η μείωση των λειτουργικών δαπανών, η βελτίωση της αποδοτικότητας και η δυνατότητα έγκαιρης λήψης αποφάσεων των διοικητικών υπηρεσιών.