Επιχορήγηση σε λογιστές και φοροτεχνικούς

09/03/2022Επιχορήγηση σε λογιστές και φοροτεχνικούς

Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών  έως 2.000 ευρώ


Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Λήξη υποβολής αιτήσεων

09/03/2022 ώρα 12:00

18/04/2022 ώρα 15:00


Επιδοτήσεις από 1.500 έως 2.000 ευρώ μπορούν να λάβουν φοροτέχνες και λογιστές για δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεών τους. Αυτό προβλέπει η νέα δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα–Ανταγωνιστικότητα – Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ.

Ως Ωφελούμενες ορίζονται οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ως εξής:

·        Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις

·        Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.


Το ύψος της επιχορήγησης θα καθορίζεται για κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) ως εξής:

·        Επιχορήγηση έως 2.000 ευρώ για έσοδα χρήσης το 2020 λιγότερα ή ίσα με 20.000 ευρώ.

·        Επιχορήγηση έως 1.500 ευρώ για έσοδα χρήσης το 2020 πάνω από 20.000 ευρώ.

Τα έσοδα προκύπτουν από το έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2020 που υποβλήθηκε το 2021, από τον πίνακα Δ1/Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, κωδικός 500 «Σύνολο εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών».

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι, οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2021 και έως τις 28 Φεβρουαρίου2022 μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.


Τι χρηματοδοτείται

·        Εξοπλισμός Τεχνολογιών ΠληροφορικήςΕπικοινωνίας: Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης. Στον εξοπλισμό ΤΠΕ συμπεριλαμβάνονται: Desktop PC και περιφερειακά, laptop, servers, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής.

·        Αγορά λογισμικού με την μορφή Software as aService (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία και την ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης με επιλέξιμο το κόστος για ένα έτος.

·        Δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων, για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ ή άλλο όριο το οποίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δίνει τη δυνατότητα απόσβεσης του στοιχείου εντός του έτους απόκτησής του και έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω υπό προϋποθέσεις.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ή άλλες ομοειδείς συνδέσεις, οι κάθε είδους συνδρομές σε περιοδικά ή βιβλιοθήκες (έντυπες ή ηλεκτρονικές), καθώς και ο ανακτήσιμος φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).


Όροι και προϋποθέσεις

Οι ωφελούμενοι της Δράσης θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

·        να υποβάλουν μία μόνο Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ,

·        να λειτουργούν νομίμως στη χώρα και να έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και τις 28/02/2022,

·    να έχουν μέχρι τις 28/02/2022 ως ενεργό κωδικό δραστηριότητας έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ σε τουλάχιστον μία εγκατάσταση της επιχείρησης (έδρα ή/και υποκατάστημα),

·        να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν. 4308/2014.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1/1/2021.


Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2023.