Συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση επιχειρήσεων

Αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων
Η ALEXCIS ως σύμβουλοι επιχειρήσεων αναζητούν και προτείνουν το κατάλληλο επενδυτικό πρόγραμμα επιχορήγησης (αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ, τομεακά προγράμματα κα) με στόχο τη κάλυψη των αναγκών της κάθε επιχείρησης.

Σκοπός μας είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας και η επιτυχημένη στρατηγική ανάπτυξη κάθε επένδυσης, αξιοποιώντας σωστά τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν.

Για εμάς στην ALEXCIS η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και παρακολούθησης του έργου καθ’ όλη την πορεία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα , είναι σημαντική ώστε να εφαρμόζονται άμεσα οι κατάλληλες λύσεις όταν απαιτούνται.
Διαχείριση έργων πληροφορικής
Η ALEXCIS διαθέτοντας την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσει διαχείρισης έργων με στόχο την αναβάθμιση των επιχειρήσεων στον τομέα της καινοτομίας.

Η εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων, δεξιοτήτων και τεχνικών σ’ ένα εύρος υπηρεσιών έχει σαν στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των συμμετεχόντων καθώς επίσης και την βελτιστοποίηση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την εκτέλεση του έργου.
Εκπαίδευση
Οι λύσεις που η ALEXCIS προτείνει σε κάθε επιχείρηση, περιλαμβάνουν πάντα πλήρης εκπαίδευση όλων των διαχειριστών του πληροφοριακού συστημάτος (business software).

Η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων και των στελεχών ως προς τη σωστή διαχείριση των εφαρμογών έχει σαν στόχο τη διασφάλιση της αποδοτικότητας της επένδυση σας.

Παράλληλα αυξάνεται η παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού προσδίδοντας στην επιχείρηση σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.