Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού

21/07/2020Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση “Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014- 2020»

Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε 70% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ).

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια διάρκειας έως 24 μηνών συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 10.000€ έως 60.000€ 

Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε :

1. Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως:

·         Προμήθειακαι εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού

·         Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής (hardware)

·        Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (software)

·         Δημιουργίαή αναβάθμιση ιστοσελίδας

·        Δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικούκαταστήματος (e-shop)

2.  Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)

3.  Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων ορίζεται το διάστημα από 23/07/2020 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 24/09/2020 ώρα 15:00.                                                                                    Πηγή: www.eydpelop.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το γραφείο μας ALEXCIS στο τηλέφωνο 2751024560 ή στο e-mail: info@alexcis.gr